601 Pine Ave, Box 1185

Sparwood BC

V0B 2G0

1-800-918-9305

valleymotel@live.ca